รู้แจ้งหรือไม่ว่า toeic มีจุดสำคัญเช่นใด

TOEIC ไม่ก็ Test of English for International Communication (ออกเสียงว่า “โทอิค”) เป็นแบบทดสอบความรอบรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากแบบหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องด้วย การสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถเฉพาะ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น กระทั่งถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับเท่าๆ กันกับเจ้าของภาษา

TOEIC สร้างขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมืองพริ้นส์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ อเมริกา เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นหน่วยงานแถวหน้าในด้านการความเจริญรุ่งเรืองข้อสอบต่าง ๆ  เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นอาทิ ด้วยว่าในไทยนั้น มีหลายที่ประกอบการและสถาบันมากมายมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น กิจการการบิน การโรงแรม ทัวร์ การลำเลียง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงหมอ รวมถึงบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ อาทิ สำหรับตรวจดูความชำนาญทางภาษาอังกฤษเพื่อที่จะประกาศรับสมัครเข้าทำงาน ปรับค่าจ้างรายเดือน เลื่อนขั้น สรรหาเพื่อที่จะไปอบรมสัมนาต่างบ้านต่างเมือง ฯลฯ

TOEIC ลองเชิงอย่างไร?

เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถเฉพาะทางด้าน Passive Skill จึงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อสอบ การฟัง พร้อมกับการอ่าน พร้อมกับความถนัดความอาจจะ ในการใช้ ภาษาอังกฤษมาใช้งานจริงๆ (Proficiency) แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการเพิ่มข้อสอบด้านการกล่าวและการเขียนเข้าด้วย ทำให้ปัจจุบันนี้ TOEIC มีการทดสอบสองแบบคือ

Classic TOEIC Test Administration (TOEIC Listening and Reading Test) การฟังพร้อมทั้งการอ่าน

Redesigned TOEIC Test Administration (TOEIC Speaking and Writing Tests) การพูดและการเขียน