ผลกระทบของเครื่องโหวตลงคะแนนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเลือกตั้ง

my-choice

เนื่องจาก เครื่องโหวตลงคะแนนเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และส่งผลสะเทือนต่อสังคมอย่างมหาศาล และต่อเนื่องภาคเอกชนในเชิงการค้า การลงทุนจะเกิดมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องในกระบวนการสร้างเครื่องลงคะแนน  และจะเกิดการจ้างงานต่อเนื่องตามมา     ภาครัฐจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการปฏิบัติและวิธีการทำงานของกระบวนการประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั้งระบบ  ภาคประชาชนจะสามารถเลือกตั้งและมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ภาคสังคมจะสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวางขึ้น  ส่งผลถึงการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็จะต้องเผชิญกับความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ ๆ ที่จะต้องตอบสนองความต้องการเป็นราย ๆ ไป (People Center) ตามหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ และตามความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เช่น การเลือกตั้ง ประชาชนจะสามารถเลือกตั้งที่ไหนก็ได้โดยใช้บัตร Smart Card แสดงตน แล้วก็ไปกดลงคะแนนที่เครื่องลงคะแนน เป็นต้น
จะมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจขององค์กรไปยังระดับล่าง โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยการตัดสินใจในระดับสูงจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอจากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอนาคต จะมีระบบการค้นหาเครือข่ายหัวคะแนน ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีคลังข้อมูล(Data Mining)รูปแบบการร้องเรียนและการทำความผิดตามกฎหมาย มีระบบการตรวจสอบการซื้อเสียงอัจฉริยะ (AI)   การทำงานของสายสืบ กกต.ภาคสนามและแนวร่วมประชาชนในพื้นที่จะสามารถติดต่อกลับมายังสำนักงาน กกต.และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
กรอบความคิด (Paradigm) ในการทำงานขององค์กรจะเปลี่ยนไปจะเกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานที่เป็นเครือข่าย ยืดหยุ่นและเป็นแนวราบมากขึ้น   นั่นก็คือ ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการการเลือกตั้งมากขึ้น แต่กกต. ก็ยังคงยึดมั่นในหลักการความสุจริตและเที่ยงธรรม
กกต.จะมีคลังความรู้ องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ (Knowledge Base) ในการบริหารจัดการและออกแบบการเลือกตั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างการทำงานที่ยืดหยุ่น  ปรับตัวตามสภาวะของสังคม และการบริหารงานตามสถานการณ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ประชาชน และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น